Registrované partnertství

Registrované partnerství

Co je potřeba k uzavření partnerství

.

Osoby, které chtějí vstoupit do partnerství, vyplní před prohlášením předepsaný tiskopis a předloží jej příslušenému matričnímu úřadu.Občan České republiky s trvalým pobytem na území České republiky je povinen prokázat svoji totožnost a dále připojit:

rodný list

osvědčení o státním občanství České republiky, které nesmí být k datu prohlášení starší 3 měsíců

výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu

výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o osobním stavu pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je‑li rozvedený, nebo úmrtní list zemřelého manžela, je‑li ovdovělý, nebo úmrtní list zemřelého partnera, zaniklo‑li partnerství smrtí druhého partnera, nebo úředně ověřený výpis z knihy registrovaného partnerství o tom, že partnerství bylo zrušeno rozhodnutím soudu.

.

Kdo nemůže uzavřít partnerství

.

osoby navzájem příbuzné a linii přímé a sourozenci

osoba, která nedosáhla věku 18 let

osoba, která nemá způsobilost k právním úkonům

osoba, která již dříve uzavřela manželství, nebo která již dříve vstoupila do partnerství anebo do obdobného svazku osob stejného pohlaví v zahraničí, a jejíž manželství nebo partnerství anebo obdobný svazek trvá.

.

Práva a povinnosti partnerů

.

Partneři mají v partnerství stejné povinnosti a stejná práva. O záležitostech partnerského soužití rozhodují oba partneři společně; nedohodnou-li se v podstatných věcech, rozhodne na návrh některého z nich soud.

.

Partner je oprávněn zastupovat druhého partnera v jeho běžných záležitostech, zejména přijímat za něho běžná plnění, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Jednání jednoho z partnerů při obstarávání běžných záležitostí partnerství zavazuje oba partnery společně a nerozdílně; to platí pro závazky vzniklé v době trvání partnerství, i v případě, že partnerství následně bylo prohlášeno za neplatné nebo zaniklo. Obdobně jako u manželů je však upraveno, že oprávnění uvedené v předchozích dvou větách neplatí, pokud druhý partner účinky vyplývající ze zastupování a z jednání proti třetí osobě výslovně vyloučil.

.

Vzájemná vyživovací povinnost mezi partnery po dobu trvání partnerského soužití je stanovena tak, že vyživovací povinnost mezi partnery předchází vyživovací povinnosti dětí, tedy v první řadě je partnerovi povinen poskytovat výživné druhý partner, a teprve pokud to partner z jakýchkoli důvodů nečiní, nastupuje vyživovací povinnost dětí, pokud připadá v úvahu. Zákon obsahuje i úpravu vzájemné vyživovací povinnosti partnerů po zrušení partnerského soužití.

.

Je-li některý z partnerů rodičem, zůstává i po vstupu do partnerství nadále samostatně posuzovaným rodičem svého dítěte. Vstup do partnerství nemá tedy za následek omezení rodičovských práv této osoby. Partnerský vztah není rovněž překážkou pro svěření dítěte, pocházejícího z předchozího heterosexuálního vztahu, do výchovy partnera, který je jeho rodičem, ani neohrožuje výkon práva tohoto rodiče na styk s dítětem, pokud nebude ohrožen zdravý a přirozený vývoj dítěte.

.

Práva a povinnosti partnerů specifikuje zákon o registrovaném partnerství.

Zákon č. 115/2006 Sb. o registrovaném partnerství upravuje vznik partnerství, podmínky vstupu do partnerství, neplatnost a neexistenci partnerství, povinnosti a práva partnerů, zánik partnerství, registraci partnerství a dále pak obsahuje novelizaci osmnácti zákonů, ve kterých se provádějí další změny spojené se zřízením institutu registrovaného partnerství.

.

.

Kde lze partnerství uzavřít

.

Hlavní město Praha


Úřad městské části Praha 1
adresa:

Úřad městské části Praha 1
Odbor matrik,

Oddělení státního občanství a matrik
Staroměstská radnice
Staroměstské nám. 1
110 00 Praha 1
telefon: 222 320 325, fax: 222 320 325
web: www.praha1.cz
............... Středočeský kraj


Magistrát města Kladno
adresa:

Magistrát města Kladno
Matrika
nám. Starosty Pavla 44
272 01 Kladno
telefon: 312 604 207, fax: 312 604 205
e-mail: matrika@mestokladno.cz
web: www.mestokladno.cz

.

.
.

.

Jihočeský kraj


Magistrát města České Budějovice
adresa:

Magistrát města České Budějovice
Matriční úřad
nám. Přemysla Otakara II. 1/2
370 92 České Budějovice
telefon: 386 801 111, fax: 386 801 850
web: www.c-budejovice.cz
Plzeňský kraj


Úřad městské části obvodu Plzeň 3
adresa:

Úřad městského obvodu Plzeň 3
Matrika
sady Pětatřicátníků 7
305 83 Plzeň 3
telefon: 378 036 535, fax: 378 036 560
web: umo3.plzen-city.cz

.

.
.

.

Karlovarský kraj


Magistrát města Karlovy Vary
adresa:

Magistrát města Karlovy Vary
Matrika
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary
telefon: 353 118 281,fax: 353 222 913
e-mail: ovv@mmkv.cz
web: www.mmkv.cz
Ústecký kraj


Úřad městského obvodu

Ústí nad Labem-město
adresa:

Úřad městského obvodu

Ústí nad Labem
Matrika
Velká Hradební 8A
400 02 Ústí nad Labem
telefon: 475 241 265
web: www.ul-mesto.cz

.

.
.

.

Liberecký kraj


Magistrát města Liberec
adresa:

Magistrát města Liberec
Matrika
nám. Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec
telefon: 485 243 724, fax: 485 243 113
web: www.liberec.cz
Královehradecký kraj


Magistrát města Hradec Králové
adresa:

Magistrát města Hradec Králové
Matrika
Československé armády 408
502 10 Hradec Králové
telefon: 495 707 500, fax: 495 707 106
web: www.mmhk.cz

.

.
.

.

Pardubický kraj


Magistrát města Pardubice
adresa:

Magistrát města Pardubic
Matrika
nám. Republiky 12
530 21 Pardubice
telefon: 466 859 692
web: www.mesto-pardubice.cz
Vysočina


Magistrát města Jihlava
adresa:

Magistrát města Jihlavy
Matrika
Masarykovo nám. 1
586 28 Jihlava
telefon: 567 167 241,
e-mail: spravni.odbor@jihlava-city.cz
web: www.jihlava.cz

.

.
.

.

Jihomoravský kraj


Úřad městské části Brno-střed
adresa:

Úřad městské části Brno - střed
Matrika
Dominikánská 264/2
601 69 Brno
telefon: 542 526 230, 542 526 237
web: www.stred.brno.cz
Olomoucký kraj


Magistrát města Olomouc
adresa:

Magistrát města Olomouce
Odbor správy
Horní nám. - radnice
771 27 Olomouc
telefon: 585 513 314, 585 513 345
e-mail: odb.spravy@mmol.cz
web: www.olomoucko.cz

.

.
.

.

Moravskoslezský kraj


Úřad městského obvodu

Moravská Ostrava a Přívoz
adresa:

Úřad městského obvodu

Moravská Ostrava a Přívoz
odbor správních činností,

oddělení matriky a ohlašovny
Prokešovo náměstí 1803/8
729 29 Ostrava
telefon: 599 442 212, fax: 599 442 125
web: www.moap.cz
Zlínský kraj


Magistrát města Zlín
adresa:

Magistrát města Zlína
Matrika

náměstí Míru 12
761 40 Zlín
telefon: 577 630 117,fax: 577 630 274
web: www.mestozlin.cz
.

Za uzavření registrovaného partnerství se nehradí žádný správní poplatek.

.

Podle ustanovení § 38 zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, se údaj o uzavření registrovaného partnerství zapisuje na místo rodinného stavu do občanského průkazu České republiky partnera a do jiných veřejných listin, ve kterých je rodinný stav uváděn. Pro účely zapsání registrovaného partnerství do občanského průkazu bude název položky "Rodinný stav" nahrazen názvem "Stav" a do této položky bude zapisován údaj "partnerství" nebo při zániku partnerství údaj "zaniklé partnerství". Jako nepovinný údaj může být do občanského průkazu na žádost občana České republiky zapsán partner namísto do stávající položky "manžel/manželka" do položky "partner/partnerka".

23.10.2007 15:31:10 | stálý odkaz


Sexuální fantazie vypovídají o naší sexualitě

Také se občas zasníte a v myšlenkách se vám odehrává něco velmi erotického, kde hlavní úlohu hrajete vy a někdo další, kdo probouzí vaše nejtajnější vášně? Pak se jedná o sexuální fantazie, které o vaší sexualitě vypovídají mnohem víc než sny. Mezi nejčastější fantazie žen patří romantický sex a nebo naopak lehce násilný sex, a to nejčastěji s někým novým a nebo s vlastním přítelem.

Nejčastější sexuální fantazie žen
Podle způsobu:

*romantický sex

*lehce násilný sex

*znásilnění

*připoutání

*sex na veřejnosti, či takový, při němž je člověk přichycen

*orální sex

*anální sex

Podle toho s kým:

*sex s někým novým

*sex s vlastním přítelem či partnerem

*sex s více muži

*sex se ženou

*sex s někým slavným
23.10. 2007 12:34
Obecně lze říci, že každá fantazie vyjadřuje něco z osobnosti, která si "sen" či fantazii vytváří. Velmi pravděpodobně bude záviset na intenzitě představ. Převládající představa, která člověka ovládá, bude znamenat reálnou touhu ženy tuto svou představu uskutečnit. Sexuální struktura má biologický základ. Ženská sexualita více přesahuje do psychiky než sexualita mužská. Proto je oddělení psychické a biologické části fantazie u žen obtížnější.

Intenzivní, převládající představy tedy vyjadřují biologicky podmíněnou touhu, a ta není vůlí ovlivnitelná. Například žena, kterou vzrušují pouze představy ponížení, znásilnění či ovládání a tyto představy nenahrazuje žádná jiná fantazie, bude mít pravděpodobně masochistické sklony a vyvrcholení dosáhne pouze při takovýchto praktikách. Jinak je tomu u ženy, která si ve svých fantaziích představuje různé situace a občas se tam vyskytne i taková, v níž je například svázaná.

Představy, které se odehrávají občas, mění se a neobjevují se při neerotických situacích, mohou být spíše vyjádřením symbolickým než vyjádřením reálného přání. Jako příklad může sloužit fantazie o znásilnění. Asi opravdu existují ženy, které touží po skutečném znásilnění, jde ale spíše o výjimku, raritu. Nicméně u většiny žen se v této představě objevuje nějaký pěkný muž (ne opilý pobuda z parku), který se ženy zmocní a ta mu zcela bezmocně podlehne. Na psychologické úrovni může toto přání symbolizovat touhu ženy být pro muže naprosto neodolatelná, tak aby ji chtěl právě takovou, jaká je, a ona mohla být při aktu zcela pasivní a nemusela se nijak nutit, aby se muži v sexu zalíbila.

Co mohou sexuální fantazie symbolizovat
Při pátrání po tom, jaká skutečná přání vlastně sexuální fantazie mohou symbolizovat, lze z podobného úhlu pohledu rozebrat i ostatní sny. Důležité je si v té souvislosti uvědomit, že žádná interpretace není jediná správná a že někdy to může být pouze přání vyzkoušet něco nového, bez toho, že by to cokoli symbolizovalo.

Zajímavé jsou například sny, které se určitým způsobem dotýkají moci a bezmoci. V představách se mohou objevovat obě varianty. Častěji to je varianta bezmoci, kdy je žena například svázaná, znásilněná, vystupuje jako otrokyně či prostitutka a je zcela odkázaná na přání partnera. Obvyklá je i druhá varianta, kdy je žena dominantní a muže ovládá. Důležité je, že představa se od reality odlišuje tím, že muž v představě je většinou krásný, okouzlující, opálený a dělá to, co žena chce (i když v představě žena vnímá, že to chce muž sám). Žena si může dovolit být zcela pasivní a sex si pouze užívat. Skrytým přáním "bezmocné" může být vyjádření touhy muže vůči ženě, možnost užít si sex bez nutnosti cokoli dát, pouze brát. Skrytým přáním "mocné" může být touha muže ovládnout a tím vyjádřit svou sílu.

Podobná interpretace skrytého přání bude možná platit též o sexu s více muži. Žena je tak neodolatelná, že po ní touží oba a ona je může oba mít. Uskutečnění této fantazie je podobně problematické jako nevěra. Může významně zranit všechny zúčastněné. Málokdo umí prožívat sex bez emočního angažování, tedy alespoň ne dlouhou dobu, pokud chce navázat trvalý partnerský vztah.

Představy o bezmoci jsou představy o pasivitě, kdy má žena možnost pouze brát, nemusí nic dávat, nemusí se starat o to, jak vypadá. Nemusí ji trápit, zda náhodou není v poloze, kde nevypadá hezky, kdy je vidět nějaký ten nedostatek. Nemusí být aktivní a dělat věci, které narušují její vlastní prožitek, nemusí se starat o to, zda se její aktivita partnerovi líbí.

Nicméně nesmíme zapomenout na další skutečnost, která je u sexuality důležitá, a tou je potřeba či přání experimentovat.

Uskutečnění konkrétní fantazie zavisí na několika faktorech
Realizace konkrétní fantazie bude záviset na intenzitě přání. Velmi naléhavá představa bude ženu pobízet do akce a naopak fantazie symbolizující nějaké přání na psychické rovině bude spíše sloužit jako vzrušující podnět či myšlenka. Dále uskutečnění závisí na temperamentu ženy, zejména při sklonech k experimentování, a také na osobnostních charakteristikách, které jsou propojeny s morálkou a hodnotami.

Podle Kateřiny Hollé ze serveru www.sexualne.cz hranice toho, co již je v sexualitě nepřípustné, je pro každého z nás jiná. Společnost a kultura k tomu velice přispívají. V současné době padají mnohá tabu a spoustu dříve zakázaných a zcela nemyslitelných věcí v sexualitě se dnes stává módou. Je však dobré si uvědomit spirálu tohoto vývoje - děti generace hippies a sexuálních revolucionářů jsou daleko zdrženlivější v sexuálním životě, než byli jejich rodiče. Ne vše, co je módou, je dobré, mnohé z toho může být naopak velmi zraňující. Ne vše, co je módní, je obdivuhodné a následováníhodné. Někdy pak člověk spíše působí nezdrženlivým dojmem a nekulturností či neúctou k hodnotám.

Sexualne.cz; DaS, Novinky

23.10.2007 15:25:39 | stálý odkaz


námět na dárek k Vánocům??

Zřejmě nejdražší auto na trhu, Bugatti Veyron, které v přepočtu vyjde na zhruba 35 miliónů korun, je již možné spatřit i na českých silnicích. Dlouho očekávaný supersportovní vůz s maximální rychlostí přes 400 km/h si nedávno pořídil neznámý kupec z Česka individuálně přímo od výrobce. Samozřejmě, že jméno kupce se nezveřejňuje.

Bugatti tak sesadila z pomyslného trůnu nejdražších aut brázdících tuzemské silnice Maserati MC12 a Ferrari Enzo. Za supersportovní vozy z několikasetkusových limitovaných sérií jejich majitelé zaplatili přes 20 miliónů korun. V Česku také jezdí nejméně tři Porsche Carrera GT za 15 miliónů Kč a několik Mercedesů SLR McLaren za 14 miliónů. Teprve za těmito sportovními vozy se v pomyslném žebříčku umístila luxusní limuzína Maybach, jejíž cena přesahuje deset miliónů korun.

23.10.2007 15:15:30 | stálý odkaz


výroky slavných

Láska může být šílená, ale zešílet z ní může člověk jen žárlivostí. RICHARD ALDINGTON

Láska, nepřiměřená svému protějšku, se mění v nenávist, anebo nevěru. ABRHAM ALIKJAN

Jsme dva. Dva na všechno – na lásku, na život, na boj i bolest a na hodiny štěstí. Dva na výhry i prohry, na život i na smrt – dva. Karel Čapek

Přátelství znásobuje štěstí a zeslabuje bolest, když se rozdělíme o jedno i druhé. Joseph Addison

Láska je slepá, proto milujeme tmu. SACHA GUITRY

Láska jedněch je jiným nepochopitelná, jejich věrnost ještě méně. ERNEST HEMINGWAY

Láska je nenasytná. Dosáhne štěstí a chce ráj. Wilde Oscar

23.10.2007 15:05:41 | stálý odkaz


Vánoční SMS 3

Třpytný pozdrav sněžných vloček, hodně dárků pod stromeček, radost a klid na Vánoce, hodně štěstí v novém roce… přeje

Najdu krámek za lesní tůní, koupím tam dárek s vánoční vůní. Otevři okno, na tiché volání, v balíčku objevíš vánoční vyznání.

Přišel mi ježíšek nadělit smůlu. Že ji měl dost, dal mi ji fůru. Povídám Ježíšku, co takhle štěstí? Listoval v seznamu, pak mi dal pěstí. Tak šťastné a veselé!

Zatím, co jsi klidně spal Ježíšek na okno zaklepal. Ozdobil vánoční stromeček, pod něj ti nadělil dáreček. Veselé Vánoce přeje…

Nebe je poseto tisici hvezdickami. Zrovna jedna pada, rychle si neco prej. Hlavne stesti a lasku v roce 2007 mej

Lzicku hrdosti, hrnicek radosti, kotlik uspechu, jezirko penez, more stesti, ocean zdravi a cely vesmir lasky Vam do noveho roku preje Rybka

Jak na Novy rok, tak po cely rok, proto do noveho roku udelej pravou nohou krok. At stesti, zdravi a lasky mas dost. A kazdy Ti udela jen radost!

Az te pot studeny po tele zamrazi a zhava rachejtle pr*el ti rozrazi, az vsechny svaty uslysis hrat, tak bude pozde ti stesti prat. Proto uz P.F.2007

Leti rachejtle do vysky, naplnime kalisky. Hele leti druha, pijem jako duha.

Preji ti 12 mesicu bez nemoci,53 tydnu pohody a stesti,365 dnu bez starosti,8.760 hodin lasky,525.600 minut jedinecnych okamziku a 31.536.000 vterin sexu a extaze!

Stastny novy rok, at chutna ti mok. Hodne sexu, hodne zdravi, at se ti v tom roce dari. To vsechno ti…. preje, zrovna slitla do zaveje, omrzliny ma jak krava, ten Silvestr, ten nam dava.

Na vanocni stromecek povesime zvonecek.A az svicky zaplanou srdce spolu zustanou.Hodne stesti,zdravi a lasky nejen o Vanocich preje…

V krbu ohen plapola, jehlici krasne voni, vladne tu dobra nalada, zvonky krasne zvoni.

Kdyz se lide u stromecku schazi, vzdy mi neco schazi, uz vim! Si to ty a tvuj krasny smich, kdyz vidis snich

Stesti a lasku, radost a nehu at tobe prinese vanocni sen prani me najdes na vlocce snehu, zachyt ji na ruku na Stedry den.

Na Novy rok kulisku, cekam na Te v pelisku

Az vanocni cas nastane a radost pod stromeckem pristane vzpomen v kruhu rodiny, ze jsou taky kamaradi, kteri Te maji radi…... kteri mysli na Tebe

Za oknem sype se snehova nadilka, zaclony provoni anyz a vanilka. Vanocni koledy zpivaji andele, uz jsou tu vanoce stastne a vesele.

Vesele Vanoce Vam chci prat,aby mel clovek cloveka rad,aby jeden druhemu vic stesti pral,aby ten Novy rok 2007 za to stal.To Vam preje

23.10.2007 14:59:53 | stálý odkaz


Vánoční sms !!

Kapr uz smazeny, jeste sebou mrska. Prskavka Vietnamska nejak divne prska. Divam se na stromek – k zemi se klati, na dvere hasici zoufale mlati. Tak to mame po roce, zase pekny Vanoce! .::Loki::.

23.10.2007 14:57:58 | stálý odkaz


Vánoční sms

Kdyz suka sob soba, maji radost oba.
Santa place, vola na ne: kdo potahne moje sane?
Na sane ti santo jebem, letos nikam nepojedem.
Roznes zpravu celym svetem a vyrid od nas vsem detem:
zadne darky necekejte a radsi si zasukejte
-kdo suka ten nezlobi tim se radost nasobi

Když k Tobě jednou v noci přijde chlápek s bílými vousy, v červeném kabátě a strčí Tě do pytle, neboj se. To jsem jen napsala Ježíškovi, že Tě chci pod stromeček.

Snih se trpyti za oknem, prisel krasny Stedry den. Drive, nez se zeseri, budete mit veceri. Pod stromeckem zar svicek, pujdes si pro balicek. Krasne Vanoce preje…

Az svice na stromecku Vam zazari a zvonky zacnou tise hrat, my ac nevideni, Vam hodne lasky a stesti k Vanocum a do Noveho roku budeme prat

<)))>< <)))>< <*)))><… tohle hejno chciplych kapriku posli vsem svym kamosum jako Vanocni pozdrav a do Novyho roku vstoupis zarucene bez kreditu

Snehove vlocky k Zemi se snasi,mraz si s okny pohrava, chybi uz jen par stran v kalendari, vanocni cas nastava. Prekrasne Vanoce plne splnenych prani i Silvestra

V krbu ohen plapola, jehlici krasne voni, vladne tu dobra nalada, zvonky krasne zvoni.

Jestlize Te neco nutka,
pak to spravi souloz prudka.
Souloz cele vanoce,
vyhnou se Ti nemoce.
Preju Ti v Novem roku – hodne sily do rozkroku!!!

Tak zase po roce mame tu vanoce,
vanocni nalada vsechny nas ovlada.
Chci Ti jen za sebe poslat par radku,
prijemne proziti vanocnich svatku.
Cukrovi s vanilkou, supinku pro stesti
a spoustu svetylek na vasem namesti (více)
23.10.2007 14:53:46 | stálý odkaz


Zamilované SMS

Miluju, když slunce vychází...
(Monička D., 20. 10. 2007 09:20)Miluju, když slunce vychází,
miluju, když měsíc odchází.
Miluju každý nový den,
miluju, když ty jsi v něm.
Miluju ty chvíle, kdy jsme spolu,
miluju, když ve dvou vracíme se domů.
Miluju, když jdeme ruku v ruce,
miluju tě z celého srdce.... Miluji být s tebou...
(Míša, 20. 10. 2007 09:16)Miluji být s tebou,
miluji tvoje dotyky.
Miluji,když se na mne rty tvé smějou,
miluji to jako ty.
Miluji ty chvíle, které mě hřejou,
když myslím na tebe,
tají se mi dech.
Když tě mám u sebe,
běhá mi mráz po zádech.
Znáš to moc dobře.
Já jsem tvá jediná,
ale i ty jsi můj jediný.
Milujeme se spolu,
s pocitem bez viny.
Jednou přijdeš za mnou a říkáš,
že moje děti budou i tvoje.
A víš, že já vím,
že pravda v tom je.
Miluju tě lásko moje,
bez tebe můj život nemá cenu,
ale já vím,že lásku tvojí
mám za odměnu!O čem tyto básně jsou...
(Monička D., 20. 10. 2007 09:15)O čem tyto básně jsou?
O tom jak miluji lásku svou.
A kdože ta láska je?
Je to ten, co se rád směje,
je to ten, jehož úsměv v srdci mě hřeje.
Jsem ráda, že mám svou lásku,
srdce mám jak na provázku.
Poskakuji sem a tam tou radostí až nevnímám.
A proto jsem ráda, že mám tebe,
nemít tě, nebylo by pro mě nebe.
Co je nebe?
Života by nebylo,
ztratit tě, až moc by bolelo.
Jen ty vzpomínky by zbyly.
Ty dny, jak mě nosíš v náručí,
vroucně se mi díváš do očí.
Miluji tě a nevím,
co s tím dělat mám,
už ani nevím,
co bez Tebe dělávám.
A tak doufám, že nepíši to marně,
že i ty takhle myslíš na mě.Jsi mé Slunce v tuhle chvíli...
(Katka, 20. 10. 2007 08:59)Jsi mé Slunce v tuhle chvíli
Jsi můj krok na každé míli
Jsi bezedným pohárem, když žízeň mám
Jsi vše oč se teď zajímám.
Ty jsi deštěm v horkých dnech
Na širém moři jsi můj břeh
Jsi mi láskou, štěstím, blahem
Jsi mým nejkrásnějším darem.
Jsem moc šťastná, že tu jseš
A moc vděčná za to že mě miluješ.Jsi má láska...
(Rosemarie, 17. 10. 2007 20:27)Jsi má láska, jsi ten dar
co mi Pán Bůh z hůry dal.
Jsi cit, co mě krásně hřál,
já však už nemohu dál.
Bolí mě jak nade mnou váháš,
bolí mne, jak málo naděje mi dáváš.
Já mám však v sobě ještě malou víru,
že otevřeš oči, a přidáš ruce k dílu,
že dokážeš, jak máš mě rád
a budeš po mém boku napořád.
MILUJI TĚKolik kapek v hustém dešti...
(Robin šulc, 17. 10. 2007 09:31)Kolik kapek v hustém dešti
tolik já ti přeju štěstí,
radosti, lásky, něhy a krásnych chvil ... samozřejmě se mnou. Miluju Tě!Mám to, co jsem si vždycky přála...
(Katka, 17. 10. 2007 09:10)Mám to, co jsem si vždycky přála.
Mám to, za co bych i život dala.
Mám nad hlavou zářící sluníčko.
Mám šťastné zamilované srdíčko.
Mám své největší štěstí - lásko Tebe!Láska je...
(Katka, 16. 10. 2007 08:33)Láska je rudá jak růže květ,
láska způsobuje že se mi točí celý svět,
láska je sličná dáma v krásných šatech,
láska způsobuje v srdci lidí zmatek.
Láska je rytíř na bílém koni,
láska je milionem zvonků které krásně zvoní,
láska je malíř s paletou,
láska jsou rádci, co se nikdy nespletou.
Láska ta kráska s bílou vlečkou,
láska je věta, která končí zlatou tečkou,
láska je strom života,
díky lásce už nežiji v temnotách!Líbí se mi Tvůj úsměv...
(Katka, 16. 10. 2007 08:17)Líbí se mi Tvůj úsměv,
co zahřívá mě na duši.
Líbí se mi Tvůj pohled,
co mé srdce rozbuší.
Líbí se mi Tvoje rty,
co tak krásně líbají.
Líbí se mi tvoje oči,
co příjemně koukají.
Líbí se mi Tvoje uši,
co mi umí naslouchat.
Líbí se mi Tvé nitro,
co mi umí rozumět.
Líbí se mi Tvé ruce,
co příjemně hladějí.
Líbí se mi Tvoje paže,
co mě vždy objímají.
Líbí se mi být s Tebou,
co srdce mé rozehříváš.
Líbí se mi být s Tebou,
co tělo mé rozechvíváš.Srdce nezapomíná...
(Jindřich, 15. 10. 2007 14:24)Srdce nezapomíná
Cokoliv se do něj jednou otisklo
to tam navěky zůstane.
Žádná láska nekončí
všechny jen chodí spát
a mohou se kdykoliv probudit.... Miluji Tě...
(Jindřich, 15. 10. 2007 08:36)Miluji Tě
a myslím na Tebe každé ráno, když se probouzím.
Miluji Tě
a myslím na Tebe celý den.
Miluji Tě
a myslím na Tebe každý večer, když jdu spát.
Miluji Tě
a myslím na Tebe právě TEĎ!!! Mám to co jsem si vždy přála...
(Blanka, 15. 10. 2007 08:25)Mám to co jsem si vždy přála.
Mám to za co bych i život dala.
Mám nad hlavou zářící sluníčko.
Mám šťastné zamilované srdíčko.
Mám své největší štěstí-lásko Tebe. Nasše láska je jako sen...
(Jindřich, 15. 10. 2007 08:06)Nasše láska je jako sen
s tebou je krásný každý den.
Jsi pro mě božský darem
s nímž probouzím se každým ránem.
Jsi pro mě oázou něhy,
která prolamuje ledy Láska je světlo, láska je žár...
(Jindřich, 14. 10. 2007 21:39)Láska je světlo, láska je žár.
Jsi pro mě všechno, tvoříme pár.
Láska je obzor, láska je med,
dej si proto pozor,ať ji potkáš hned.
Láska je krásná,láska je sen.
Kdo ji však pozná, nechce už ven.
Láska je vůně, láska je kras.
Každý s ní stůně, už našla i nás. hokej, zprávy ty chceš mít...
(Jindřich, 14. 10. 2007 19:15)hokej, zprávy ty chceš mít,
někdy je tě plný byt.
Náladu svou měnící
konpenzuješ lednicí....
ty nervi s tebo stojí za to,
jsi má láska, moje zlato ! 10 a jeden důvod, proč Tě miluji...
(Blanka, 14. 10. 2007 17:28)10 a jeden důvod, proč Tě miluji:

1. Když jsem s Tebou, všechno je jak v pohádce.
2. Když myslím na Tebe, jsem v jiném světě plném lásky.
3. Když pohlédnu do Tvých očí, utápím se ve studánkách lásky.
4. Když mně líbáš, zapomínám na realitu.
5. Když jsme spolu, neexistuje trápení.
6. Když Tě potřebuji, s láskou se o mně staráš.
7. Když nevím, kudy kam, ukážeš mi tu nejkrásnější cestu - srdcem.
8. Když se na mně podíváš pohledem upřímné lásky, celá roztaji.
9. Když usínám vím, že Ty na mně myslíš také.
10. Když se probouzím, vím, že na mně myslíš také.

11. Protože jsi jaký jsi, takový jakého Tě miluji a nikdy milovat nepřestanu !Až na jaře všechno rozkvete...
(Blanka, 14. 10. 2007 17:24)Až na jaře všechno rozkvete
a slunce začne hřát,
budu ráda na světě,
protože Tebe mohu milovat.
Až spolu půjdeme ruku v ruce
a něžná slovíčka si zašeptáme,
jistě nám bude krásně u srdce,
protože se rádi máme.
Až na lavičku v parku usedneme
a splynem v něžném objetí,
navzájem sobě slíbíme,
že nezůstaneme bez dětí.
Až s kočárkem půjdeme ven
a štěstím budeme zářit,
neboť bude krásný den,
tak proč se kysele tvářit.My dva...
(Jindřich, 14. 10. 2007 16:51)My dva
jsem jedni z mála.
Při nás dvou,
no fakt,
štěstěna stála.
Kdyby svět měl stop, my půjdeme stále,
a děj se,co děj,
budeme při sobě stát.......Láska je...
(Jindřich, 14. 10. 2007 07:28)Láska je čaroděj ze světa zázraků
Láska je závoj utkaný z oblaků
Láska je severka, s měsícem putuje
Láska je umělec, osudy maluje
Láska je příběh, vypráví o lidech
Láska je o víře, o citech, o slibech
Láska je duha, dvě srdce spojuje
Láska je když muž ženu miluje
Láska je polibek, který ti posílám
Láska je štěstí, když s tebou usínám
Láska je píseň napsaná pro tebe
Láska jsi ty a já, stvoření pro sebeJak popsat mám...
(Blanka, 14. 10. 2007 07:13)Jak popsat mám to,co k Tobě cítím,nic neznám a do propasti lásky se řítím.
Řítím se do tajů něhy a vášně,
stoupám tam,kde jen s Tebou mi bude krásně.
Do světa,kde dlaní obejmeš hvězdy a měsíc,
do říše,kde jeden polibek znamená tisíc.
Do korun stromů,kde ptáčci zpívají si píseň svou,
do neznáma,tam,kde budu jenom Tvou.
Tam,kde Slunce všem vládne,
říše,kde sníh pod nohama taje.
Stoupám tam,kde smím mít lásku a Tebe,
stoupám do výšin,
stoupám do neznáma,
já stoupám do nebe.........Dívám se na nebe plné hvězd...
(Jindřich, 14. 10. 2007 07:11)Dívám se na nebe plné hvězd,
v životě musíme překonat spousty cest.
Důležité je najít si svůj směr, mít lidi,
kteří tě mají rádi a být šťastný v něm.
Když tě na té cestě něco srazí a budeš to chtít
vzdát,
vzpomeň, že je tu někdo kdo tě má rád.
Přítel, kterému můžeš věřit,
ten který aby si byla
šťastná bude se snažit.
Déšť je jako krize, po dešti vždy vysvitne sluníčko
a ty spatříš jednu z krásných duh,
buď si jistá, že máš někoho,
kdo ti podá záchraný kruh.
A co bude dál? Nevím kdyby se mě někdo ptal.
Bude hůř i líp, nemůže vše v životě růžové být.
Když bude nejhůř, můžu zavřít oči a snít,
sny nám nemůže nikdo v životě vzít.
Pak otevřeš oči a sen se stane skutečností,
splní se tvé přání a poznáš jak krásné je štěstí.Tak neváhej a svoji cestu si vem, v
ždy budeš v srdci mém.Rozplývám se na Tvé lžíci...
(Blanka, 13. 10. 2007 16:18)Rozplývám se na Tvé lžíci,
jako kostka cukru,
když jsem v tvém objetí,
chci jen říci,
jak je krásné nahlédnout Ti
přímo do srdce
a vědět o něm,
že je mu tak měkce
když se Ti tu rozplývám.
Taju Ti přímo před očima,
jsem menší každou chvíli,
jsem tvé sladké aroma,
má láska pořád sílí,
ikdyž se Ti rozplývám.
Rozplývám se Ti na jazyku,
Rozplývám se v tvé kávě
černých i sladkých vzpomínek,
jako rosa na trávě,
jako sněhová vločka,
ikdyž mám tušení-
teď se jen rozplývám
-že se všechno změní.
Rozplývám se a vím,
že moji chuť nezapomeneš,
své aroma dám očím tvým
i Ty se jednou rozplyneš....
...na lžíci mojí láskytečeš si po svém...
(Jindřich, 13. 10. 2007 15:45)Jsi řekou mého světa,
tečeš si po svém
a kudy se ti zlíbí,
kéž by aspoň jedna věta
vyjádřila, co se ti líbí.
Ve dne mi protékáš
mezi prsty,
v noci se převlékáš
do vyšší kasty
a já stále nevím,
která tvoje vlnka
mě více svádí,
je to doba,
nebo jen chvilka,
co mi na tvém odmítání
tak moc vadí.
Jsi spoušť mých citů,
bereš mi můj klid
více než sbírka mýtů,
kterou napsal sám lid.
Nenecháš kámen na kameni,
jsi dobro i zlo,
kterému jsme zasvěceni.
Řekni mi,
do kterého tečeš moře,
ty jsi mé tsunami,
jedno však slib,
ať při tvém šarmu
nikdo neumře.
Jsi otázka,
na niž není odpověď
ani filozofie ji nezná,
tak tečeš,
nebo se jen necháš unášet?
Jsi princezna,
která poznala starou Habeš,
jsi řeka dnešní Etiopie
i po ní se sápeš,
jako by ti kdy patřila,
ale teď už ti patří.
Řekni mi,
kdy tvá krása
můj svět spatřila,
kdy tě zase spatřím já.
Jsi nejštědřejší
ze všech vod,
ale tečeš i pro druhé,
chci být tvůj vodovod.
Jsi řekou mého světa,
tečeš si sama dál,
snad potěší tě věta,
že jsem tě vždy miloval.Přijmi ode mě toto malé srdce...
(Blanka, 13. 10. 2007 15:42)Přijmi ode mě toto malé srdce
a až ho budeš svírat v ruce,
ať celého Tě zahřeje,
na duši i na těle.
Pak rozlom ho v polovině,
neboj, jen s citem a klidně.
A druhou polovinu ať svírá ten,
na kom Ti záleží jen
kdo pro Tebe mnoho znamená,
koho nemusíš milovat, a přesto ho máš rád.
Ať malé srdíčko Tě ochraňuje a posiluje,
vždyť i když jsou obě poloviny vzdáleny,
navždy už ty dva spojuje
a jeden o druhém pořád tak ví,
kdykoliv si na něj vzpomene, pořád na něj myslí.
Už navždy jsou spojeni poutem,
které nelze zničit ani čarovným kouzlem.
Jeden pro druhého udělá cokoliv.
Třeba i obětuje svůj život,
jen aby ho druhý mohl žit,
jen aby ho zachránil.
23.10.2007 14:48:27 | stálý odkaz


Audi A8 2.8 FSI: Ekologická benzínová verze hledá své místo

Pro Audi se jedná o krok do neznáma. Modernizovaná A8 dostala nový motor 2.8 FSI, a dokonce i zdroje z automobilky odmítají byť jen tipovat, kolik exemplářů této verze má šanci najít svého majitele.

Nijak nás to nepřekvapuje. Bezmála dvě třetiny prodaných A8 mají pod kapotou diesel. A to by měl změnit nový benzínový vidlicový šestiválec FSI o objemu 2,8 litru s pohonem předních kol, výkonem 209 koní a točivým momentem 280 Nm?

Zkusit to může. Pravda je však taková, že i bez pohonu všech kol a s hliníkovou karoserií váží tahle A8 téměř 1,7 tuny. Na silnici se naštěstí pohonné jednotce daří hmotnost auta poměrně úspěšně maskovat. Audi se při faceliftu modelu zaměřilo na lepší odhlučnění, takže je 2.8 při vyšších rychlostech stejně tichá jako kterákoli jiná verze. A tím myslím opravdu tichá. Bohužel převodovka multitronic má s motorem dost práce a musí ho drasticky vytáčet, pokud je potřeba cokoli živějšího než lehká akcelerace.

Další změny na A8 jsou minimální. Řízení je podle slov Audi „sportovnější“ (to znamená, že je o něco tužší než dříve), ale jinak je příjemně přesné. A zatímco přepracované tužší pneumatické pérování nyní alespoň trochu zlepšilo chování auta na okreskách, domácím teritoriem A8 stále zůstává hltání dálničních kilometrů. Ani výbava nemá vážné nedostatky: Všechny modely mají kožené čalounění, satelitní navigaci, čtyřzónovou klimatizaci a audiosystém Bose, který je natolik dobrý, že se příplatková audiosoustava Bang & Olufsen zdá jako holá pošetilost.

Nakonec přicházejí na řadu kupecké počty. Verze 3.0 TDI, která má o 170 newtonmetrů a 24 koní více, vás přijde na 2,045 milionu korun. Započítejte
do toho úsporu na palivu a vyšší hodnotu naftového auta při dalším prodeji a máte jasno. Pokud základní cena 2.8 FSI nebude začínat pod 1,8 milionu, v nabídce zaškrtněte raději diesel. V ČR nebude A8 2.8 FSI v prodeji.

Líbí se nám
* Impozantní kultivovanost v dálničních rychlostech
* Slušná výbava základního modelu
* Dobře navržený interiér

Nemůžeme vystát
* Když chcete dát motoru 2.8 FSI zabrat, zní nepříjemně.
* Na okreskách jsou náklony stále citelné.

AUDI A8 2.8 FSI
* Cena 1 850 000 Kč (odhad)
* Nejvyšší rychlost 237 km/h
* 0-100 km/h 8,0 s
* Spotřeba 8,3 l/100 km
* Emise CO2 199 g/km
* Hmotnost 1690 kg
* Motor V6, 2773 cm3
* Výkon 209 koní v 5500 ot./min.
* Toč. moment 280 Nm při 3000 ot.
* Převodovka 7stupňová CVT
* V prodeji nyní
23.10.2007 13:27:46 | stálý odkaz


Prostorné kombi třídy C chce předběhnout BMW a Audi

Prostorné kombi třídy C chce předběhnout BMW a Audi

Design se zaměřil na praktičnost.

Pondělí 22.10. 2007, 15:00

Prémiovým SUV typu BMW X3 se nebude líbit, že Audi, Mercedes-Benz i Infiniti se připravují proniknout se svými modely na tento trh, ale když dojde na spojení zábavy za volantem s každodenním použitím, hlavní volbou pro většinu z nás stejně zůstane prémiové kombi.

Dobrý kombík je zkrátka méně okázalý a v mnoha směrech nabízí mnohem rozumnější způsob přepravy a možnost všestranného využití, obzvlášť když pochází z té nejlepší německé trojice.

Mercedes to pochopil dříve než kdokoli jiný. Nemrhal zbytečně časem a co nejdříve přichází s třetí generací oblíbeného kombíku
třídy C. Okolo čtvrtiny zájemců o třídu C si raději koupí kombi než sedan. A to je dost na to, aby tato verze měla v nabídce stejný seznam všech osmi motorů, jako má sesterský sedan. Zatímco předcházející kombi se snažilo klást důraz na sportovní vzhled, to nové je záměrně koncipované především jako přepravce.

Podívejte se na něho na parkovišti nebo při v akci při jízdě a bude vám to jasné. Zadní okno je více kolmé a střecha už nesvírá tak strmý úhel se zádí. Je o 55 milimetrů delší, o 42 milimetrů širší a rozvor se v porovnání s předchůdcem prodloužil o 45 milimetrů. Výsledkem je praktičtější tvar kufru než nabízí BMW nebo Audi (viz box). Zdá se ale, že se u Mercedesu snažili snížit náklady, a proto se zadní opěradla nedají složit zcela do roviny, ale pouze šikmo.

Nějaké další nedostatky? Bezpečnostní úchyty pro fixaci nákladu, které se nacházejí na zadní straně opěradel, vypadají levně a chatrně a také trochu vyčnívají, takže by mohly snadno poškrábat věci, které se položí na zadní část sklopených opěradel. Kombi není jen praktickou alternativou k sedanu, ale také se dobře řídí.

Projeli jsme se v C 320 CDI a překvapila nás povedená kombinace výkonu a kultivovanosti. Třílitrový V6 o výkonu 224 koní a úctyhodných 510 newtonmetrů dokáže stokilometrovou rychlost atakovat za 7,9 sekundy a se sedmistupňovou automatickou převodovkou se zastaví až na 245 km/h. Jízdní vlastnosti céčkového kombi jsou téměř stejné jako u sedanu.

Je vyzrálejší než předchůdce a potěší vynikající kvalitou jízdy a řízením s lepší odezvou. Větší hmotnost zádě sotva pocítíte, ale přesto by stálo za úvahu v příplatkovém seznamu zaškrtnout sportovnější nastavení podvozku. Vůz je poté o dost jistější, aniž by tím utrpěl jízdní komfort. Mercedes-Benz zatím zveřejnil základní cenu pro C 200, která začíná na 908 tisících korun, což je dokonce o 9 tisíc méně než stojí sedan. Verze 320 CDI, která v době uvedení bude jediná s nabídkou pohonu všech kol 4matic, by podle odhadu měla být asi o 80 tisíc korun dražší než sesterský sedan. V showroomech se nový Mercedes-Benz C kombi objeví na přelomu listopadu a prosince. Konkurence v podobě faceliftované verze BMW 3 Touring a nové Audi A4 Avant ho čeká až napřesrok. Už teď to vypadá na velký souboj.


První dojem * * * *
Co se týče atraktivního vzhledu a praktického a prostorného kufru, kombi třídy C je lepší než konkurence.


Fakta
Mercedes-benz C320 CDI Kombi
* Cena 1 230 000 Kč
* Nejvyšší rychlost 245 km/h
* 0-100 km/h 7,9 s
* Spotřeba 7,1 l/100 km
* Emise CO2 188 g/km
* Hmotnost 1750 kg
* Motor V6, 2987 cm3, turbodiesel
* Umístění vpředu podél
* Výkon 224 koní v 3800 ot./min.
* Toč. moment 510 Nm při 1600 ot.
* Převodovka 7stupňová automatická
* Palivová nádrž 66 litrů
* Kufr 485 litrů
* Kola 7.5 J x 17 palců
* Pneumatiky 225/45 R17


Líbí se nám
* S objemem kufru vede třídu.
* Bohatý výběr rychlých a kultivovaných motorů
* Vynikající kvalita jízdy
* Drží si hodnotu.


Nemůžeme vystát
* Zadní sedadla nelze složit do roviny.
* Úchyty zavazadel vypadají chatrně.
* Trhavá manuální převodovka
* Systém pohonu všech kol má v nabídce zatím jen 320 CDI.

(Greg Kable, Carauto)
23.10.2007 13:26:29 | stálý odkaz


Palace Film Festival 2007

Čtvrtý ročník Palace Film Festivalu se koná od 31. října do 14. listopadu 2007, první týden v pražském Palace Cinemas Slovanský dům a druhý v brněnském Palace Cinemas Velký Špalíček.

Dramaturgie festivalu je opět zaměřena na propagaci kvalitních filmů v české distribuci a na seznámení s novinkami české i světové kinematografie. Program se skládá ze čtyř sekcí - Filmové novinky, Vítězové festivalů, Quentin Tarantino a Trailer Fest.

V rámci Filmových novinek budou na PFF promítnuty filmy, které ještě v naší distribuci nebyly uvedeny a mají na festivalu českou předpremiéru.


Zahajovacím snímkem pražské části festivalu je česká premiéra nového filmu Roberta Redforda Hrdinové a zbabělci. Brněnskou část PFF zahajuje historický velkofilm Královna Alžběta: Zlatý věk. V rámci festivalu bude v předpremiéře a za účasti tvůrců uveden nový český film Crash Road.


Celkem bude na PFF uvedeno 10 předpremiér (např. francouzské válečné drama Mezi nepřáteli, akční nářez Sejmi je všechny nebo western Zabití Jesseho Jamese zbabělcem Robertem Fordem).

Stěžejní sekce festivalu, nazvaná Vítězové festivalů, obsahuje snímky, které vyhrály některou z cen na světových festivalech a zároveň byly letos uvedeny v české distribuci. Výběr zahrnuje nejen vítěze klasických mezinárodních filmových festivalů, jako je Berlín, Cannes nebo Toronto, ale i vítěze přehlídek národních (např. Oscary).

Krvavou lahůdkou PFF jsou filmy Quentina Tarantina. Dva jeho projekty (Grindhouse a Kill Bill) budou uvedeny tak, jak bylo původně zamýšleno, tedy dohromady a za cenu jedné vstupenky.

Novinkou v programu Palace Film Festivalu je Trailer Fest. V rámci něj budou uvedena 4 pásma filmových upoutávek neboli trailerů. Dvě pásma obsahují foršpany na vybrané filmy z posledních 5 let a další dvě jsou poskládány z upoutávek na starší filmy.

23.10.2007 13:24:19 | stálý odkaz


Má váš partner přemíru starostí? Pozor, mnohem snadněji podlehne milence!

Nejprve měl pocit, že je toho na něj moc. Tehdy jste to ještě nebrala až tolik vážně, protože na každého je toho někdy moc a na vás také. "Tak si trochu odpočiň, vysaď, choď častěji ven na procházky a ono to přejde," poradila jste mu mezi vařením a tříděním špinavého prádla, zatímco si hověl v křesle a čekal na večeři.

Pak přišel o práci. V lepším případě ho vyhodili, protože propouš-těli a on měl zrovna smůlu, ale jakkoli je to nemilá situace, alespoň nemusí splácet miliony. V horším případě zbankrotoval, krachla mu firma a dluží obrovské peníze všem možným peněžním ústavům, celé rodině i všem známým, kam se podíváte.

To s sebou nese další problémy, na které se nabalují zase další, až je z obyčejné únavy nekontrolovatelná lavina, která se řítí nejen na něj, ale i na vás. Vy mu chcete pomoci a děláte pro to všechno, co se dá. Ale také vedle sebe potřebujete partnera. Partnera v tom původním slova smyslu. Ten však zmizel. Zkolaboval. A vy si s tím musíte nějak poradit. Partner zažívající materiální, psychický i fyzický kolaps neboli úpadek totiž příliš nespolupracuje. Je mimo. Mimo sebe, reálný svět, mimo vás i mimo celé rodiny.

K čemu límečky?
On v podstatě velmi často spolupracovat nechce, ačkoli je vnitřně přesvědčen, že dělá, co může. Je to pochopitelné, protože objektivně vzato není zrovna v lehké situaci. Období deprese střídají stadia apatie, následují melancholické chvilky a po nich přicházejí etapy vzteku, kdy je nevrlý, podrážděný, hádavý a agresivní. Někdy dokáže sedět na jednom místě s pohledem upřeným do dáli celé hodiny i dny, neodpovídá vám na dotazy buď vůbec, nebo jenom něco zabručí a dá tak najevo, že si nepřeje být otravován, jindy chodí a peskuje, že je na policích prach, nádobí že by potřebovalo umýt a že má špatně vyžehlené límečky.

Jedné mé známé takhle zkolaboval partner před rokem a půl. Byla trpělivá, snažila se mu pomoct, psychicky ho podporovala, ale když na ni vytáhl špinavé nádobí a límečky poněkolikáté, přestala mu jemně, jak to dělala do té doby, aby ho nepopudila, opakovat, že když nepracuje, mohl by si vzít nějaké domácí práce na starosti, ale tentokrát suše konstatovala: „K čemu potřebuješ límečky, když sedíš pořád doma, prosím tě?“

Naštval se. „Cože? Cos to řekla?“ „Ptala jsem se, k čemu ti budou vyžehlené límečky.“ „Co tím jako chceš říct?“ „Co bych tím asi chtěla říct, co myslíš?“ „Posmíváš se mi?“ „Ne, neposmívám. Snažím se tě chápat, ale ty jenom otravuješ.“ „Takže já otravuju!“ zazněl z jeho strany hysterický výkřik. „Tak já otravuju! Já jsem přišel o práci, nic se mi nedaří, všichni na mě kašlou, nikdo mi nerozumí a já otravuju. A to mi říká žena, kterou jsem si chtěl vzít.“

„Přeháníš. Neřekla jsem nic, co by tě mělo rozlítit. Jestli se chceš kvůli něčemu zlobit, tak jedině sám kvůli sobě.“ „No jasně, už je to tady. Vadí ti, že vyděláváš a já zatím ne. Když jsem nosil domů peníze, byl jsem ti dobrý.“ „Podívej se, já to klidně potáhnu, než se dáš dohromady, ale musíš zkusit něco dělat. Takhle to nejde dál. Vadí ti nádobí? Tak ho prostě umyj. Vadí ti, že nemáš práci? Hledej ji. Ale začni něco dělat. Aspoň něco.“ „Tobě se to řekne. Jenomže jak, když se na mě řítí jeden problém za druhým?“

Útěcha jinde
Ztráta práce, dluhy, ztížená možnost najít si práci další, která by byla stejně dobře placená a zajímavá, to všechno má nesporný vliv na psychiku. Ono se opravdu lehce řekne „něco s tím dělej, je jedno co, hlavně už začni“, ovšem v depresi či ve stavu psychického zhroucení se něco dělá těžko, což každý, kdo opravdovou depresi, nikoli pouze smutek, zažil, moc dobře ví.

V hluboké depresi je člověk skutečně schopný maximálně sedět a bezduše zírat před sebe, pokud ho zrovna nepřepadají záchvaty pláče nebo úzkosti. Všechny činnosti, které by za normálních okolností byly považovány za snadné či dokonce příjemné, jsou v hluboké depresi jakýmsi nadstandardem, na který nelze dosáhnout. Rada typu „hlavně dělej něco“ je navíc poněkud vágní. Vybírat by sice bylo z čeho, protože člověk může dělat cokoli a „zkrachovalý“ partner by se mohl třeba rýpat na zahrádce, naučit se hrát šachy nebo si vzít na starosti večeře, ovšem vzhledem k jeho stavu by se více hodily konkrétní úkoly, které by ho alespoň trochu vytrhly z letargie.

Na druhé straně je pravda, že ženy se k radě „dělej cokoli, ale něco dělej“ uchylují často až poté, co svému partnerovi nabídly řadu alternativ, avšak on je dál zatvrzele odmítal. S tím se nevyrovnává lehce a jednoho dne musí přijít zákonitě vztek a rozčarování. Táhnout všechno sám (v tomto případě sama) nelze donekonečna a to je právě to, co ženy mužům, kteří se dostali do svízelné životní situace, těžko odpouštějí. Ne skutečnost, že se tak stalo, ale to, že to trvá moc dlouho. Chtějí a potřebují vedle sebe partnera v pravém smyslu toho slova, ale mají vedle sebe muže, jenž jim starosti neubírá, ale naopak je přidělává.

Když se partner nevzpamatuje, začnou se spolu nakonec hádat, jsou oba frustrovaní, nespokojení, jejich vztah se zhoršuje a navzájem se odcizují. Frustraci si každý řeší po svém, protože to společně nedokáží. Ona se na něj osopuje, že si ho neváží, je unavená, takže nemá chuť na společné aktivity včetně sexu, a on hledá útěchu jinde.

Například v náruči ženy, která jeho úpadek nezažila, jeho dluhy se jí netýkají, nemá ho na krku, a tím pádem mu také nic nevyčítá. Naopak. Je milá, usměvavá a nechápe, co ta jeho manželka pořád má, když on je tak společenský, vtipný a pozorný. Ochotně mu nabídne, aby složil hlavu na její ňadra a všechno jí vyprávěl. Jemu se to líbí. Aby také ne, když ho k ní nepojí žádné povinnosti ani žádná zodpovědnost. Cítí se v její přítomnosti znovu jako král, a ne jako břídil. Konečně někdo, kdo mu rozumí...

Ty za to můžeš!
Míšin partner, půl roku už definitivně bývalý, udělal přesně tohle. Když krize mezi nimi vrcholila, začal se scházet s jinou ženou. Netušila to. Už tolik neseděl doma, chodil ven, tvářil se, že řeší pracovní záležitosti, a ona si konečně oddychla, že se věci vracejí do normálu. Pak jí oznámil, že si potřebuje srovnat život a že se na pár týdnů odstěhuje, aby oba měli klid přemýšlet.

Souhlasila, ale zatímco ona přemýšlela, on sliboval té druhé, že svůj vztah ukončí a bude žít s ní. Míše v telefonátech na otázky, jestli už by se neměl vrátit, neurčitě odpovídal, že ano, ale ještě chvíli ať počká. Pak jí společný kamarád sdělil, že on někoho má a že to trvá dlouhou dobu.

Protože před svým kolapsem byl zodpovědný a protože ho milovala, pokusila se o něj bojovat. Marně. Sliboval, rušil sliby, opakovaně lhal, přivedl milenku do jiného stavu a nakonec to všechno obrátil proti Míše. Ona za to mohla a ona ho vehnala do nár­uče jiné ženy. Kdyby se chovala jinak, nikdy by to prý neudělal.

„Já jsem byl rok úplně na dně, a kdes byla ty?“ pateticky mával rukama. „No, kdes byla? Byla jsi tady? Vedle mě? Podpořila jsi mě?“ „Samozřejmě že jsem byla vedle tebe, ale nemohla jsem být vedle tebe pořád, protože jsem musela vydělávat peníze a starat se o další věci.“ „No, vidíš to? Vidíš to? Už mi zase vyčítáš, že jsi vydělávala víc než já.“

„Tak za prvé, nevydělávala jsem víc, protože ty jsi nenosil domů ani korunu. Za druhé ti nic nevyčítám, pouze se bráním, když mě osočuješ, že jsem nemohla být v jednom kuse vedle tebe a držet tě za ruku. Můžeš už konečně pochopit, že mi nevadilo táhnout domácnost? Ale ty ses vůbec nesnažil. Taky jsem někdy potřebovala podpořit. Aspoň pochválit. Obejmout, abych věděla, že někoho vedle sebe vůbec mám a že to spolu zvládneme. Kdes byl ty? Místo toho, abys mi pomohl, sis užíval s milenkou.“

„Neužíval bych si, kdybys mě chápala. Víš ty vůbec, jak mi bylo? Jak jsem trpěl? Jak mizerně jsem se cítil? Ona po mně nechtěla nic. Na rozdíl od tebe na mě byla milá. Nechtěla žádné peníze.“ „No ještě aby je chtěla, když spolu neplatíte hypotéku a nesdílíte domácnost. Co je to za argument? Jasně že byla milá, když s tebou nemusela tohle všechno prožívat. Neměla důvod být na tebe protivná.“

Nakonec jejich kdysi perspektivní vztah (před kolapsem spolu žili dva a půl roku) ukončila: „My dva jsme domluvili. Tohle je ta nejpodlejší věc, jakou jsi udělal. Ne milenka, ale že z toho viníš mě.“

On s výčitkami nepřestal ani po rozchodu a ještě dlouho poté jí chodily textové zprávy, v nichž se srdceryvně zapřísahal, že kdyby ho nenechala tolik trpět, neutekl by od ní. S nálepkou viníka se smiřuje obtížně. Zejména pokud jste dělala, co jste mohla, abyste ho vytáhla zpátky nahoru.

Zpátky na nohy
Jestliže se dostanete do podobné situace (nebo v ní už dokonce jste), nenaléhejte na partnera okamžitě, aby šel něco dělat. Nemůžete po něm chtít hned, aby se okamžitě otřepal a postavil na nohy. Musíte mu dát čas, aby se s novou situací smířil a aby ji nějak vstřebal. Zhroucení muži se dávají těžko dohromady, dokonce možná hůře než zhroucené ženy, protože mají vedle sebe partnerky, které jim uvaří, politují je, postarají se o děti, vyperou, uklidí, a je tak nic nenutí se postavit neodkladně na nohy a zapřáhnout.

Dalším důvodem, proč jim to tak dlouho trvá, je pocit, že po všech stránkách selhali. Společenské stereotypy je nutí do role toho, kdo se vždycky o všechno postará, a oni svůj krach berou fatálně. Jsou přesvědčeni, že jim se to nepodařilo, jejich mužnost je pošramocena a v první fázi útlumu nevidí, že jde jen o jednu etapu, která se moc nevyvedla, a ne o krach, jenž by měl ovlivnit celý jejich život a zapříčinit doživotní ztrátu důstojnosti v očích vašich, vašich přátel, rodiny a známých.

Stydí se chodit do společnosti, protože je přesvědčený, že si o něm všichni šuškají za zády, jak selhal? Přesvědčte ho, že je to hloupost, a společnosti se rozhodně nevyhýbejte. Přátele pak požádejte, aby se k němu chovali normálně, jako vždycky, ne soucitně. Od vás soucit chtít bude, bude chtít politovat a dát najevo v takové chvíli pochopení je důležité.

V rukavičkách s ním však nemůžete jednat věčně, protože čím víc se na bolístku fouká, tím víc bolístka bolí. Místo výčitek buďte konstruktivní, pokuste se nenechat nadálou situací rozhodit a místo „dělej něco“ mu řekněte konkrétně co. Začít můžete jednoduchými úkoly, postupně ho zatěžujte víc, a jakmile se dostane z nejhoršího, přenechejte na něm část zodpovědnosti třeba za něco v domácnosti.

Pomoci by mu mohla i psychoterapie, a jestliže je jeho stav nouze skutečně nouzový, bude jenom dobře, když uslyší i od někoho jiného než od vás, že takzvaná mužnost není nic, co se ztrátou práce ztratil. S odpovědností ale souvisí. Udělat viníky z druhých je bohužel jednodušší.

Volání o pomoc:
* Když už svému partnerovi nedokážete pomoci sama...
www.linkyduvery.cz - na těchto stránkách najdete seznam všech vhodných linek pomoci, které jen po České republice najdete.

* Kontakty vztahující se především k severní Moravě hledejte na internetových stránkách www.help-psych.cz - 596 618 908.

* Pomoc vám poskytnou také na www.psychopomoc.cz -
224 214 214. • www.linkaduvery-pardubice.cz - 466 500 075

* www.soscentrum.cz - 222 514 040 - inka.duvery@diakoniecce.cz (odpověď do pěti dnů.)

(Připravily: Jana Krejčí, Eva Šolcová; Harper's Bazaar)­­­


23.10.2007 13:21:20 | stálý odkaz


Text písně ze seriálu TV-Nova Pojišťovna štěstí

Mít svůj cíl a zázemí

cestou přímou jít

Ta schůzka náhodná

a je to silnější než já

Teď už vím že nestčí jen chtítHříšníci i andělé

obývají svět

jsme jen ty a já

a tak vážně se mi zdá

že dneska žádný anděl nepřilétA něžná svítání

nás neminou,

jednou je najdem,

náhodou nás naleznouRef: Zas příjde den kdy láska vrátí se k nám,

nabízí náruč dokořán

Nebude dál samotná nebude sám

Den kdy se vrátí láska k námNa rozcestí osudů,

křídla rozpínat

když nejvíc chceš se rvát,

překvapí tě náhlý pád

a já už vím že nestačí mít rád.A jen na tom záleží,

musíme se dát,

cestou zdlouhavou

s valstním nebem nad hlavou

a slunce tvé to nedokáže lhátA něžná svítání

nás neminou,

jednou je najdem,

náhodou nás naleznouRef: Zas příjde den kdy láska vrátí se k nám,

nabízí náruč dokořán

Nebude dál samotná nebude sám

Den kdy se vrátí láska k námVrátí se k nám,

den kdy se vrátí láska k nám...
23.10.2007 13:17:24 | stálý odkaz


Text písní - mám Tě ráda Holki

Mám ráda


Já tě mám ráda

Já tě mám rádaF#Když tě doma nemívám

a Bmisama v noci usínám

C#Tak začnu aspoň o nás snít

G#miJá přála bych si s tebou chvíli F#být

pohladím tě po tváři

jak ve filmových scenářích

najednou se tu objevíš

A lásku svou mi projevíšJsem Htvá

Budem se spolu nežně líbat

C#A přitom se na sebe dívat®: F#Mám ráda Bmikdyž se na mě usmíC#váš

když večer v G#mináruči mně usíF#náš

když mě čerstvou kávou probouzíš

Právem si lásku zasloužíš®: Mám ráda když se na mně usmíváš

když večer v náruči mě usínáš

když mě čerstvou kávou probouzíš

Právem si lásku zasloužíšDo srdce zpět do tvých snů

A prožít si pár hezkých snů

Já často musím o nás snít

Já přála bych si s tebou chvíli býtA pŘesto až se objevíš

A lásku svou mi projevíš

Tak pohladím tě po tváři

jak ve filmových scenáříchJsem tvá

Budem se spolu nežně líbat

A přitom se na sebe dívatMám ráda


Já tě mám ráda

Já tě mám rádaF#Když tě doma nemívám

a Bmisama v noci usínám

C#Tak začnu aspoň o nás snít

G#miJá přála bych si s tebou chvíli F#být

pohladím tě po tváři

jak ve filmových scenářích

najednou se tu objevíš

A lásku svou mi projevíšJsem Htvá

Budem se spolu nežně líbat

C#A přitom se na sebe dívat®: F#Mám ráda Bmikdyž se na mě usmíC#váš

když večer v G#mináruči mně usíF#náš

když mě čerstvou kávou probouzíš

Právem si lásku zasloužíš®: Mám ráda když se na mně usmíváš

když večer v náruči mě usínáš

když mě čerstvou kávou probouzíš

Právem si lásku zasloužíšDo srdce zpět do tvých snů

A prožít si pár hezkých snů

Já často musím o nás snít

Já přála bych si s tebou chvíli býtA pŘesto až se objevíš

A lásku svou mi projevíš

Tak pohladím tě po tváři

jak ve filmových scenáříchJsem tvá

Budem se spolu nežně líbat

A přitom se na sebe dívat
23.10.2007 13:15:05 | stálý odkaz


Texty písní Miluji Tě Lucie Bílá

Miluji Tě - text


Krájím Ti slova na talíř

Ta slova nikdy nevyřčená

Že jsem tvůj přítel

Tvoje ženaVtáčím si úsměv do sanic

Hej hej hej hej hej hej

Jsem jasná princezna

Princezna z Nemanic

Neumím se kroutit

Jak zkyslý pseudodítě

A hláskem z kanagonu slepit

Miláčku, miláčku, miláčku MŇAU12x

Miluji TěZa ruku lehce držím ty

Co skáčou ze skály

My jsme tam nebyli

My jsme tam nestáli

Když zašlápli svou poslední

Svou sedmou cigaretu

A v letu zahlídli tu divnou tetu

Stejně nad námi to jemný božský síto

Co cedí lživé pravdy

Nepřítel naslouchá tak jen mysli si to24x

Miluji Tě

Svý zkoušky z hrdosti neskládám u lokajů

A všechno vsadím jen na to, že nevyhraju

To ještě můžu, to si troufám občas dokázat

Aby sis myslel "Woman, mám tě rád"

Stejně nad námi to jemný božský síto

Co cedí lživé pravdy

Nepřítel naslouchá tak jen mysli si to3x

To mi stačí, to mi stačí

Že mě máš na klíně radši

To mi stačí, to mi stačí

Že mě máš na klíně radši

To mi stačí, to mi stačí

Že mě máš na klíně radši

Neříkej mi "Miluji Tě"
23.10.2007 13:12:56 | 0 komentářů | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se